BJORK MVDL

Corrado I x Heraldik XX x Landgraf I stamm 104a